Sosyal Transkript

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TRASKRİPT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde veya kamu kurumlarının bünyesinde organize edilen sosyal faaliyetlere katılımları sonucu elde edilen kazanımların tanınması ve sistemsel olarak kayıt altına alınması ile ilgili süreçleri ve oluşturulacak transkriptin yapısını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesinde kayıtlı lisans ve önlisans öğrencilerinin sosyal faaliyetlerinin kayıt altına alınma ve belgelendirme süreçlerini kapsar.
 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen,

 1. Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörü'nü,

 2. Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosu'nu,

 3. Birim: Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

 4. Bölüm: İlgili lisans veya önlisans bölümü’ nü,

 5. SASGEM: Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi’ni,

 6. Transkript: Sakarya Üniversitesi Sosyal Transkript’ i

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıflandırma, Başvuru, Değerlendirme, İtiraz ve Transkript

Sınıflandırma

Madde 5 - (1) Sosyal transkript öğrencinin akademik faaliyetlerini içermez. Sosyal transkriptte aşağıda verilen sınıflandırmaya uygun ve Bölüm tarafından onaylanan sosyal faaliyetleri bulunur.

(2) Sosyal faaliyetlerin sınıflandırılması:

 1. Kulüpler ve organizasyonlar

 2. Topluma hizmet

 3. Kazanılan derceler ve ödüller

 4. Bilimsel etkinlikler

 5. Kültür-sanat ve spor

Başvuru

Madde 6 - (1) Yapılan bir sosyal faaliyetin transkriptte görünebilmesi için öğrencinin SABİS üzerinden başvurması gerekir. Başvuru, faaliyeti tanımlayan formun web üzerinden doldurulması ve faaliyete ilişkin kanıtın sisteme yüklenmesiyle yapılır.

(2) Öğrenci, bir sosyal faaliyet için aktif öğrencilik süresinde, değerlendirme dönemleri hariç, başvuru yapabilir.

Değerlendirme

Madde 7 - (1) Değerlendirme yılda iki kez, güz ve bahar dönemlerinin akademik takvimde ilan edilen final sınavları süresince birim/bölüm komisyonlarınca yapılır.

(2) Değerlendirme komisyonu birim/bölümlerde Dekanlık veya Bölüm başkanları aracılığı ile oluşturulur. Komisyon başkanı öğretim üyesi, komisyon üyeleri ise öğretim elemanı olabilir.

(3) Komisyon öğrencilerin sosyal faaliyetlerine ilişkin başvuruları sunulan kanıtlar çerçevesinde değerlendirir. Reddedilen başvurular öğrenci arayüzünde “RED” olarak gerekçesi ile birlikte görülür. Onaylanan başvurular ise “KABUL” olarak görülür.
İtiraz

Madde 8 - (1) Öğrenci başvuru yapmış olduğu sosyal faaliyetler için itiraz veya düzeltme talebinde bulunabilir. İtiraz veya düzeltme talepleri değerlendirme sürecinden sonra 5 iş günü içinde komisyona yazılı olarak yapılır.

(2) İtiraz veya düzeltme talepleri bir sonraki değerlendirme toplantısında sonuçlandırılır.
Transkript

Madde 9 - (1) Komisyonca onaylanan faaliyetler SABİS sisteminde oluşturulan veri tabanına kaydedilir.

(2) Sosyal transkript, akademik transkripten bağımsız olarak öğrencilik süresince yapılan sosyal faaliyetleri ve elde edilen kazanımları listeler. 

(3) Onaylanan faaliyetler sınıflandırılmış bir şekilde kronolojik olarak transkriptte görünür.

(4) Öğrenci sosyal transkriptini SABİS arayüzünden görebilir ve yazıcıdan çıktı olarak alabilir.

(5) Kopya transkriptleri engellemek için SABİS üzerinden yazdırılan transkriptlerde doğrulama kodu bulunur.

(6) SASGEM faaliyeti bir tam yılı tamamlayan öğrenci için ilgili koordinatörlük tarafından oluşturulacak (devam, başarı ve katılım durumunu gösterir) belge ile ilgili bölüme ibraz edilir. Bu kapsamda yürütülen faaliyet bu belgeye dayalı olarak sosyal transkripte işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar

Madde 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 11 - (1) Bu Yönerge, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.