Hoşgeldiniz

Türkiye’nin çeşitli açılardan (eğitim, ticaret, sanayi vb.) en gelişmiş bölgesinde yer alan İşletme Fakültesi, uluslararası alanda yönetsel becerilere sahip bireyler yetiştirmek amacıyla uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. 

Uluslararasılaşmayla personel, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliğinin arttırılması kurumlar arasında akademik alanda yapılacak işbirliklerinin, kültürler arası ve disiplinler arası akademik yayınların ve projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölgeye son yıllarda artan ilgi, öğrencilerin uluslararası alanda da istihdam edilebilirliğini arttıracak donanımlı bireyler yetiştirmeyi gerekli kılmaktadır. Uluslararasılaşmayla bunun için gerekli olan uluslararası iş ortamı ve çeşitliliğinin anlaşılması ve ülkemizde ve yabancı ülkelerde etkin bir şekilde istihdam edilebilecek bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleri güçlendirilerek eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, kurumsal kapasitenin ve yetkinliklerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.