Ana Sayfa
Değişim Programları
Serbest Dolaşım Yönergesi

Serbest Dolaşım (Free Mover) Yönergesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SERBEST DOLAŞIM (FREE MOVER) YÖNERGESİ
(14.12.2017 tarih ve 492 sayı ve 11 Nolu Üniversite Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Erasmus veya Mevlana gibi maddi desteği olan eğitim hareketliliği programları dışında, öğrencilerin kendi imkanları ile eğitim aldıkları serbest dolaşım modelinin Sakarya Üniversitesinde uygulama kurallarının belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönergedeki hükümler, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenci olup serbest dolaşım modelinde yurtdışı üniversitelerinden eğitim alacakların veya yurtdışındaki bir üniversitede öğrenci olup serbest dolaşım modelinde Sakarya Üniversitesinde eğitim almak isteyenlerin uyacağı kuralları kapsar. Yönerge, 4 yıllık eğitim veren lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge, 18 Şubat 2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlan Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
b) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
ç) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü: Sakarya Üniversitesi Dış ilişkiler Koordinatörlüğünü,
d) Bölüm: Sakarya Üniversitesinde eğitim görülecek bölümü,
e) Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü/Fakülte/MYO Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Giden Öğrenci
Başvuru Koşulları:
MADDE 5 - Üniversitemizden Yurtdışındaki başka bir üniversiteye serbest dolaşım öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrenci aşağıda verilen başvuru şartlarını sağmalıdır:
1) Üniversitemizde en az 2 dönem öğrenim görmüş olması,
2) Ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması,
3) Bölümüne yazılı olarak başvurarak, serbest dolaşım öğrencisi olmak için onay alması,
4) YDS Dil puanının en az 50 veya B1 seviyesinde İngilizce yeterlilik sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
Başvuru ve Kabul:
MADDE 6 - Bölümünden serbest dolaşım için onay alan öğrenci aşağıdaki işlemleri yapar:
1) Serbest dolaşım için gidilecek yer YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmalıdır.
2) Öğrenci, serbest dolaşım yolu ile öğrenim görmek istediği üniversiteye bölümünce
onaylanmış öğrenim protokolü ile başvurur.
3) Yabancı üniversiteden onaylanmış öğrenim protokolü ile öğrenci bölümüne başvurur.
4) Öğrenci alacağı derslerin belirtildiği onaylı öğrenim protokolü ile intibak yapılması ve kayıt dondurulması için bölümüne başvurur. İlgili bölüm kurulu ve fakülte yönetim kurulu kararı alınarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilir.
5) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, tüm birimlerce tamamlanan başvuruları Üniversite Senatosuna arz eder, Senato tarafından uygun bulunan başvurular için onay yazısı hazırlar ve ilgili dönem(ler)de öğrenci kaydının dondurulması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını bilgilendirir.
6) Tüm bu süreçlerin takibi öğrencinin sorumluluğundadır.
Derslerin intibakı:
MADDE 7 - Öğrencinin serbest dolaşım yoluyla kazandığı krediler (dersler) bir sonraki akademik döneme kadar bölüme bildirilmelidir. Alınan notlar, yapılan intibaklar ile Bölüm kurulu, yönetim kurulu ve ardından Senatoya sunulur. Senatoda kabul edilen notlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sisteme işlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gelen Öğrenci
Başvuru Koşulları:
MADDE 8 - Üniversitemize serbest dolaşım yoluyla eğitim almak isteyen bir yabancı öğrenci aşağıda verilen şartları sağlamalıdır:
1) Mali yeterlilik,
2) Eğitim alacağı birimin sunduğu imkânlara göre dil yeterliliği,
3) Sağlık sigortası,
4) Üniversitede öğrenci olduğuna dair belge,
Başvuru, Kabul ve Diğer Aşamalar
MADDE 9 -
1) Misafir öğrenci Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web sayfasındaki başvuru formunu Internet üzerinden doldurur. Sisteme taranarak yüklenecek belgeler aşağıda listelenmiştir.
• Gelen öğrenci Başvuru Formu,
• Transkript,
• Öğrenim Protokolü,
• Pasaport fotokopisi.
2) Misafir öğrenciler bütün birimlerden, birimlerce uygun görüldüğü takdirde ders seçebilirler.
3) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, değerlendirilmek üzere başvuruyu ilgili bölüme yönlendirir.
4) Bölüm tarafından kabul edilen başvuru yönetim kurulu kararı alınarak senatoya sunulur.
5) Senato tarafından kabul edilen öğrenciler için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kabul yazısı hazırlar, eğitim ücret tablosu ile birlikte öğrenciye gönderir.
6) Eğitim ücretini ödeyen öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kaydı yapılır ve öğrencilik verilir.
Transkript
MADDE 10 - Eğitim sonunda serbest dolaşım yoluyla almış olduğu dersleri gösteren transkript öğrenciye teslim edilir.
DÖRDÜNCÜ BOLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE 11 - Serbest dolaşım ile ilgili diğer hususlar şunlardır:
1) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından her akademik dönem için serbest dolaşım süreç takvimi hazırlanır.
2) Serbest dolaşım kapsamında gelen öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. (Staj için gelen Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden eğitim öğretim için belirlenen dönemlik katkı payının yarısı alınacaktır.)
3) Serbest dolaşım kapsamında giden veya gelen misafir öğrencilerin pasaport ve vize işlemlerinden kendileri sorumludur.
4) Serbest dolaşım kapsamında gelen misafir öğrencilerin konaklama ve seyahat giderleri kendileri tarafından karşılanır.
5) Serbest dolaşım kapsamında gelen misafir öğrenciler, üniversiteye kabul edildikten sonra, öğrenim ücretlerini belirtilen tarihler arasında belirtilen banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler.
6) Serbest dolaşım kapsamında gelen misafir öğrencilerin sağlık ve seyahat sigortalarını yaptırmaktan kendileri sorumludur.
7) Misafir öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak eğitimleri sona erdiğinde üniversitelerine not dökümleri ve eğitim periyodunu gösteren onay mektubu gönderilir.
8) Giden öğrenci; dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik yapması gerektiğinde, buradaki bölümün öncelikle onayını almalıdır. Bu değişiklik esnasında toplam kazanılan AKTS kredisinin 30 kredi olarak korunmasına dikkat edilmelidir. Bu süreci takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
9) Üniversitemizde öğrenim dili Türkçe olup öğrencinin farklı dilde eğitim görmesine bölüm karar verir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 - Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - Bu yönerge hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.